Didaktikakeskuse liikmed

Didaktikakeskus ühendab õpetajamagistri erialadega seotud õppejõude, programmijuhte ning doktorante kõigilt viielt õppekavalt. 

 

Didaktikakeskuse liikmed > Paragraphs > Contact
Ametinimetuse poolest olen eesti kirjanduse lektor (PhD), ent südamelt läbi-lõhki õpetaja. Üldhariduskoolis töötan eesti keele ja kirjanduse õpetajana alates 1993. aastast, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis olen põhikohaga lektor alates 2008. aastast. Õpetan eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava kirjanduse didaktika kursusi ning juhendan kirjanduse õpetamist käsitlevaid magistritöid. Didaktikavaldkonnas on minu uurimissuundadeks kirjanduse õpetamise metoodika, samuti erinevad õppestrateegiad ja -vormid. Alates 2005. aastast olen tegutsenud üldhariduskoolide riikliku õppekava arendajana, juhtides eesti keele ja kirjanduse ainekavade töörühma. Viin läbi erinevaid koolituskursusi tegevõpetajatele, näiteks uuem noortekirjandus, proosateksti analüüs, film kirjandustunnis, väärtuspädevus kirjandusõppes, kirjandusteraapia, lõimitud reisiõpe, meisterõpetaja pädevused.
Didaktikakeskuse liikmed > Paragraphs > Contact
Anu Raudsepp
Ajaloo ja arheoloogia instituut
Eesti ajaloo osakond
ajaloo didaktika kaasprofessor, programmijuht
Jakobi 2-231
+372 737 6509
Tartu Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitajana töötan alates 1998. aastast ning minu käe all on õppinud õpetajaks ligi 200 üliõpilast. Selleks, et paremini õpetajaid koolitada, loodi 2008. aastal TÜ ajaloo didaktika keskus. Sellest keskusest inspireerituna sai alguse humanitaarvaldkonna didaktikakeskuse loomise mõte. Minu ajaloodidaktika alane teadustöö keskendub õpikute analüüsile, sh erinevate rahvuste ja vaenlase kuvandi uurimisele. Koostöös kolleegidega olen kirjutanud ja avaldanud oma kirjastuses „Raudpats“ ajalooõpetajatele ja õpetajakoolituse üliõpilastele õppetööks vajalikke metoodilisi materjale sarjas „Ajalugu koolitunnis“. Olen Society for History of Didactics liige (2006) ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi auliige (2018).
Anu Raudsepp
Ajaloo ja arheoloogia instituut
Eesti ajaloo osakond
ajaloo didaktika kaasprofessor, programmijuht
Jakobi 2-231
+372 737 6509
Anu Sööt
Viljandi kultuuriakadeemia
Akadeemilised töötajad
tantsupedagoogika lektor
+372 520 9424
Tantsupedagoogika lektor, etenduskunstide õppekava, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Minu erialane haridus ja uurimisteemad baseeruvad kahel suurel teemal – tants ja õpetamine. Oma algselt hariduselt olen tantsuõpetaja, kuid omandasin ka laste ja noorte huvijuhi eriala ning hakkasin õpetama huvijuhtidele loovmängu ja loovtantsu. Õpinguid jätkasin magistriõppes ning seejärel doktoriõppes. Igapäevaselt õpetan TÜ Viljandi kultuuriakadeemias aineid nagu Loovmäng, Loovtants, Liikumisuurimuse alused, Etenduskunstide pedagoogika, Tantsuõpetuse didaktika jne ning tegelen oma õpetamise uurimisega Hea Õpetamise Grandi raames (2020), olen ka aktiivne koolitaja ning välja andnud mitmeid tantsupedagoogilisi raamatuid.
Anu Sööt
Viljandi kultuuriakadeemia
Akadeemilised töötajad
tantsupedagoogika lektor
+372 520 9424
Anu Treikelder
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Romanistika osakond
prantsuse keele ja lingvistika lektor, romanistika bakalaureuseõppe programmijuht, võõrkeeleõpetaja magistriõppe programmijuht
Lossi 3-404
+372 737 6245
Prantsuse keele ja lingvistika lektor, Võõrkeeleõpetaja MA õppekava programmijuht Õpetan TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis prantsuse keele õpetaja eriala üliõpilastele didaktikat, juhendan nende õpetamispraktikat ja magistritöid. Programmijuhina tegelen laiemalt võõrkeeleõpetajate koolitamise küsimustega ülikoolis. Minu teadustöö on seotud põhiliselt prantsuse ja eesti keelt võrdlevate teemadega. Olen uurinud ka prantsuse keele õppijate vigu kirjalike tekstide koostamisel, prantsuse keele õpetamist Tartu Ülikoolis ja koostanud prantsuse keele grammatika käsiraamatu eesti emakeelega õppijale. Olen juhendanud magistritöid erinevate meetodite ja lähenemisviiside rakendamisest prantsuse keele õpetamisel. Väljaspool ülikooli osalen prantsuse keele põhikooli lõpueksami koostamise töörühmas.
Anu Treikelder
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Romanistika osakond
prantsuse keele ja lingvistika lektor, romanistika bakalaureuseõppe programmijuht, võõrkeeleõpetaja magistriõppe programmijuht
Lossi 3-404
+372 737 6245
Katrin Saar
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Germanistika osakond
saksa keele õpetaja
Lossi 3-312
Õpetan üleülikoolilistel kursustel saksa keelt võõrkeelena ja mulle meeldib mu töö. Minu jaoks on oluline, et kõik tegevused tunnis oleks mõtestatud ja võimaldaksid üliõpilaste aktiivset kaasatust. Aastal 2019. astusin doktorantuuri ja hakkasin uurima ühte võõrkeele õppimis- ja õpetamismeetodit, mis kannab nimetust simulation globale. Mind huvitavad teemad on seotud eelkõige suhtlusvalmiduse suurendamisega võõrkeeles. Doktoritöö raames olen viimasel ajal keskendunud andmete analüüsi ja tõlgendamise võimaluste uurimisele sotsiaalteadustes. Käesoleval õppeaastal juhendan bakalaureusetööd teemal „Saksa keele õpetamine Eesti lasteaedades“.
Katrin Saar
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Germanistika osakond
saksa keele õpetaja
Lossi 3-312
Didaktikakeskuse liikmed > Paragraphs > Contact
Emakeeleõpetuse nooremlektorina huvitavad mind õppimisega seotud teemad. Tahan teada, missugused on üliõpilaste eelteadmised, oskused ja õpihuvi, et kavandada selline ainekursus, mille käigus õppija õpiks koostöös rühmakaaslastega ning mõtestaks ise, miks ta midagi õpib ning näeks vaeva selle nimel. Parim tagasiside üliõpilastelt on see, kui nad tunnistavad, et pidid pingutama, aga neil oli huvitavam ja kasulikum kui teistes ainetes. 2014. aastast koordineerin didaktikakeskuse tööd. Varem töötasin eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja tihe side kooliga on siiani tänu koolipraktika(te)le, emakeeleolümpiaadi korraldamisele ning õpetajate koolitamisele.
Didaktikakeskuse liikmed > Paragraphs > Contact
Mare Kitsnik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2

Sotsiaalteaduste valdkond
Narva kolledž
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor 0,5 k
Eesti keele teise keelena didaktika kaasprofessor Olen põhihariduselt lingvistikadoktor ja psühholoogimagister. Lisaks olen omandanud suhtlemistreeneri ja LAK-õppe koolitaja kutse. Mul on väga suur ja edukas eesti keele kui teise keele õpetamise kogemus keelekursustel, koolis, kõrgkoolis, keeleklubis ja eraõppes tasemetel A1-C1. Olen üle kümne tänapäevase eesti keele õppekomplekti autor või kaasautor. Minu teaduslikud huvid on teise keele omandamise loomulikud arengurajad ning keeleõppevõtete mõju keeleoskusele. Viimasel ajal arendan innovatiivset mängustatud aktiivõpet ning õpetan seda ka ülikoolis.
Mare Kitsnik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2

Sotsiaalteaduste valdkond
Narva kolledž
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor 0,5 k
Mari Kruse
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Romanistika osakond
hispaania keele ja lingvistika lektor
Lossi 3-420
+372 737 5319
TÜ hispaania keele ja lingvistika lektor Annan tulevastele hispaania keele õpetajatele ainedidaktika kursusi ja olen neile teejuhiks oma õpetamisfilosoofia väljakujundamisel. Hispaania keelt õpetades küsin ka endalt pidevalt, kuidas saaksin meie tudengite õppimist veel paremini toetada ja tõhusamaks muuta. Keeleomandamise protsessi paremaks mõistmiseks koostame koos minu doktorandi, kolleegi ja sõbra Virginia Rapún Mombielaga korpust, mille abil uurida eesti emakeelega õppijate hispaania keele arengut. Mitmekeelsed süsteemid ja neis tekkivad vastastikmõjud on mulle südamelähedasim teema, aga minu juhendada on olnud ka laiemalt keeleomandamise või varieerumisega seotud bakalaureuse- ja magistritöid. Kõige rohkem innustab mind see, kui näen, et inimene õpib enda jaoks.
Mari Kruse
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Romanistika osakond
hispaania keele ja lingvistika lektor
Lossi 3-420
+372 737 5319
Marvi Remmik
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)
projektijuht-analüütik 0,25 k

Viljandi kultuuriakadeemia
Akadeemilised töötajad
haridusteaduste kaasprofessor 0,75 k, kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppe programmijuht
+372 515 5395
+372 515 5395
Marvi Remmik
Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)
projektijuht-analüütik 0,25 k

Viljandi kultuuriakadeemia
Akadeemilised töötajad
haridusteaduste kaasprofessor 0,75 k, kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppe programmijuht
+372 515 5395
+372 515 5395
Merje Miliste
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Germanistika osakond
saksa keele ja lingvistika lektor
Lossi 3-314
Saksa keele ja lingvistika lektori ning programmijuhina seob mind didaktikakeskusega huvi keelte omandamise, õppimise ja õpetamise vastu. Oma väitekirjas uurisin ma emakeele ja varem õpitud võõrkeelte interaktsiooni algtasemel keeleõppija puhul saksa keele näitel. „Võõrkeeleõpetaja” õppekava raames olen olnud kaasatud erinevate didaktika ja praktika mooduli ainete läbi viimisega. Eriti hingelähedased on olnud pedagoogilised praktikumid, kus toetume kollegiaalse tagasiside mudelile. Minu jaoks oluliste teemade ring koondub mitmekeelsuse, varajase võõrkeeleõppe ja digitaalse kirjaoskuse ümber.
Merje Miliste
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Germanistika osakond
saksa keele ja lingvistika lektor
Lossi 3-314
Natalja Zagura
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Anglistika osakond
inglise keele ja didaktika nooremlektor
Lossi 3-324
Olen anglistika osakonna didaktik ja inglise keele õpetaja erialajuht. Õpetan võõrkeele ja inglise keele õpetamist tutvustavaid aineid nagu näiteks keeleõppe teooriad ja meetodid, inglise keele didaktika, inglise keele pedagoogiline grammatika ja õppetöö läbiviimine inglise keeles. Viin läbi pedagoogilise praktikumi ning koordineerin ja juhendan inglise keele õpetaja eriala magistrantide põhipraktikat. Juhendan magistritöid, mis uurivad erinevaid inglise keele õpetamise aspekte, analüüsivad olemasolevaid õppematerjale ning loovad uusi. Eriti südamelähedane on mulle suulise suhtlusoskuse arendamise teema ning vestlusanalüüsi meetodi abil uurin kompensatoorseid strateegiaid, mida inglise keelt võõrkeelena kõnelejad kasutavad.
Natalja Zagura
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Anglistika osakond
inglise keele ja didaktika nooremlektor
Lossi 3-324
Olga Schihalejev
Usuteaduskond
Praktilise usuteaduse õppetool
religioonipedagoogika kaasprofessor
Ülikooli 18-312
Töötan religioonipedagoogika kaasprofessorina, innustades ja toetades tudengeid, et neist saaksid inspireerivad õpetajad. Minu laiem uurimis- ja õpetamishuvi on väärtuskasvatus ning kultuuriline ja usuline mitmekesisus koolis. Olen osalenud õpetajatele mõeldud väärtuste mängu väljatöötamisel ning koostanud terve rea didaktilisi ja metoodilisi õppematerjale nii väärtuskasvatuse, humanitaarvaldkonna kui ka usundiõpetuse kohta. Samuti olen esinenud ettekannetega ning viinud läbi väärtuskasvatusega seotud meeskonnakoolitusi koolides. Kitsamalt olen uurinud õpilaste suhtumist maailmavaatelisse mitmekesisusse ning õpetajate strateegiaid selle mitmekesisusega toimetulekuks.
Olga Schihalejev
Usuteaduskond
Praktilise usuteaduse õppetool
religioonipedagoogika kaasprofessor
Ülikooli 18-312
Didaktikakeskuse liikmed > Paragraphs > Contact
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kunstiõpetuse metoodika nooremlektor Olen õppinud kunstilist kujundamist, maalikunsti, magistriõppes pedagoogikat ja doktoriõppes haridusteadust. Õpetan kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava üliõpilastele kunstiõpetuse didaktikat, kunstiteose analüüsi, juhendan pedagoogilisi praktikaid ja magistritöid. Minu poolt juhendatud magistritööde hulgas on nii töid, mille eesmärgiks on kunstiõpetuse õppevara loomine kui kunstiõpetajate arusaamade, kunstiõpetaja rolli ja kriitilise mõtlemise arendamise teemalised uurimused. Minu uurimistöö keskendub õpetajate ootustele õppekava suhtes, kunstiõpetajate uskumustele ja arusaamadele. Pean oluliseks eesmärgiks õmblusteta (kunsti)hariduse poole liikumist ning erinevate haridusasutuste koostööd.
Didaktikakeskuse liikmed > Paragraphs > Contact
Ülle Türk
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Anglistika osakond
inglise keele ja kultuuri õpetaja
Lossi 3-324
Ülle Türk
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Anglistika osakond
inglise keele ja kultuuri õpetaja
Lossi 3-324
#ülikoolist
Allkirjastamine stock photo

Tartu Ülikool ning Haridus- ja Teadusministeerium sõlmisid kõrghariduse rahastuskokkuleppe

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus