Humanitaarvaldkonna didaktikakeskus

Humanitaarvaldkonna didaktikakeskus on õppejõudude ning õpetajaks õppijate kogukond Tartu Ülikoolis. 

Didaktikakeskus ühendab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppejõude, programmijuhte ning üliõpilaste esindajaid, kes on seotud õpetajakoolituse õppekavadega. Lisaks ühendab didaktikakeskus kõiki humanitaarvaldkonna õpetajaharidust edendavaid partnereid.

 

Keskuse eesmärk on 

Didaktikakeskus alustas tööd Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna juures 2014. aasta jaanuaris ning keskuse tööd koordineerib eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava programmijuht Maigi Vija. 

 

Meie koostööpartnerid:

Tartu Ülikooli Pedagogicum

Tartu Ülikooli Eetikakeskus

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika keskus

Tahad lähemalt teada keskuse toimimisest?

Humanitaarvaldkonna didaktikakeskuse statuut

I Üldsätted

1.Humanitaarvaldkonna didaktikakeskus (edaspidi didaktikakeskus) on Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna (edaspidi FL) juurde loodud töökorralduslik üksus, mille eesmärgiks on aidata kaasa humanitaarainete didaktika alase õppeja teadustöö läbiviimisele, koondada koostöö kaudu humanitaarvaldkonna didaktikaalast kompetentsi ülikoolis ning osaleda valdkonna arendamises.

2. Didaktikakeskus koondab FL-i ainedidaktika õppejõude, kaasates teaduskonnaväliseid didaktikuid ning üldhariduskoolide õpetajaid.

3. Didaktikakeskus on koostööpartneriks Tartu Ülikooli Pedagogicumile ning teistele õpetajakoolitust edendavatele keskustele (TÜ Eetikakeskus, Haridusuuenduskeskus, Viljandi didaktikakeskus, Narva didaktikakeskus, Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse didaktikakeskus jt).

4. Eesmärkide saavutamiseks keskus:

 • toetab eesti keele ja kirjanduse (sh mitte-eesti koolis), vene keele ja kirjanduse, inglise keele, prantsuse keele, hispaania keele, saksa keele, kunstiõpetuse, filosoofia, ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate esma-, täiend ja ümberõpet;
 • arendab rahvusvahelist humanitaarvaldkonna didaktika alast koostööd;
 • arendab ülikooli- ja filosoofiateaduskonnasisest ning üle-eestilist humanitaarvaldkonna didaktika koostööd;
 • korraldab humanitaarvaldkonna didaktika alast teaduslikku uurimistööd;
 • koostab humanitaarvaldkonna didaktika alast õppemetoodilist kirjandust;
 • täidab koostöös Pedagogicumiga muid humanitaarvaldkonna õpetajate koolitamisega, sh pedagoogilise praktika arendamisega seotud ülesandeid.

Didaktikakeskus juhindub oma tegevuses ülikooli põhikirjast, käesolevast statuudist ning teistest õigusaktidest. Didaktikakeskuse nimetus inglise keeles on Centre of Didactics in Arts and Humanities.

5. Didaktikakeskuse asjaajamise korra ja muu administratiivse töö eest vastutab filosoofiateaduskonna õppeprodekaan, kes kutsub kokku didaktikakeskuse nõukogu.

 

II Juhtimine

6. Didaktikakeskuse tööd juhib nõukogu ja selle poolt määratud juhataja;

7. Nõukogu koosseisu kuuluvad:

 • didaktikakeskuse juhataja;
 • FL õppeprodekaan;
 • FL õpetajakoolituse erialade programmijuhid;
 • FL instituutide didaktikakeskuste juhatajad;
 • TÜ Haridusuuenduskeskuse koordinaator;
 • FL-i või teiste struktuuri- ja töökorralduslike üksuste (nt TÜ Eetikakeskus, TÜ Narva kolledž, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jt) esindajad õppeprodekaani ettepanekul;
 • innovatsioonikoolide esindajad.

8. Keskuse nõukogu kinnitab FL-i dekaan.

9. Nõukogu:

 • Valib nõukogu esimehe, kes juhib nõukogu tööd ja esindab didaktikakeskust FLis ja väljaspool;
 • nimetab ametisse didaktikakeskuse juhataja ning annab talle ülesandeid keskuse töö planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • otsustab nõukogu koosseisu täiendamise uute liikmetega;
 • otsustab teiste ülikooli struktuuri- ja töökorralduslike üksuste kaasamise keskuse tegevusse;
 • arutab ja otsustab muid keskuse seisukohalt olulisi küsimusi.

10. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

11. Nõukogu korraliste koosolekute kokkukutsumiseks teeb ettepaneku nõukogu esimees või keskuse juhataja.

12. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

13. Keskuse juhataja korraldab keskuse eesmärkide eluviimist ning koordineerib didaktikaalast tegevust FL-is ja partneritega

Milliseid õppekavasid keskus hõlmab?

Kes siia kuuluvad?

Otsid humanitaarainete õpetamiseks sobivaid materjale?

Täiendõpe
Oled juba õpetaja?

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond pakub koostöös õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskusega regulaarselt erinevaid baas- ning täiendkoolitusi. Koolitused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel. Õpe on sihtrühma kuuluvatele õpetajatele tasuta ning koolituste loetelu täieneb jooksvalt!

ÕPI ÕPETAJAKS TARTU ÜLIKOOLIS!

Milliseid koolitusi pakutakse?

Posternäitus "Tõde ja õigus" Jakobi 2 õppehoones

Magistriprojekti põhjal valminud näitus võimaldab lugejal mõtiskleda „Tõe ja õiguse“ tegelaste iseloomuomaduste üle

Inimesed töötamas

Aasia ja Lähis-Ida keelte oskus on muutumas põnevast hobist karjäärieeliseks

Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni