Autor:
Tartu Ülikool

Atesteerimine

Atesteerimisel hindab atesteerimiskomisjon doktoriõppes õppija edasijõudmist programmis ettenähtud õppe- ja teadustöös ning individuaalplaani ja perioodiplaani täitmist. Atesteerimise läbimine on doktoriõpingute jätkamise eelduseks.

Kõik atesteerimisel arvesse minevad tegevused peavad olema doktorandi doktoritööga seotud. Atesteerimise peamine eesmärk on hinnata doktoritööga edasijõudmist. Atesteerimisel juhindutakse doktoriõppe eeskirjast (peatkk II.5 Atesteerimine) ja valdkondlikust atesteerimise korrast. 

Doktoriõppe eeskiri

Valdkondlik atesteerimise kord

Atesteerimised toimuvad kaks korda aastas: sügissemestri lõpus ja kevadsemestri lõpus.

Atesteerimise kuupäevad

Atesteerimisaruande täidab doktoriõppes õppija ning kinnitab tema juhendaja. Doktoriõppe hea tava soovitab juhendajal toetada doktoriõppes õppijat atesteerimiste ettevalmistamisel (DHT p. 9.18).

Doktoriõppes õppija esitab vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva atesteerimiskomisjonile järgmised dokumendid:

1. individuaalplaani (ainult esimese aasta esimesel atesteerimisel),

Doktorandi individuaalplaan

2. doktorandi ja juhendaja allkirjaga doktorandi perioodiplaani ja atesteerimisaruande, 

Doktorandi perioodiplaan ja atesteerimisaruanne

3. valminud artikli(te) ja/või monograafia peatüki käsikiri / peatükkide käsikirjad ning katuspeatüki kavandi.

4. perioodiplaani järgmiseks atesteerimisperioodiks (DÕE p. 70, 71, Valdkondlik atesteerimiskord p. 11).

Dokumentide vormistamisel jälgi, et:

 • kõik failid on korrektselt pealkirjastatud:
  • Atesteerimisaruanne_[perekonnanimi]_[kuu]_[aasta],
    
 • kõik failid on pdf-formaadis;
   
 • kui dokumendid on paberkandjal, siis lae need allkirjastatult pdf-dokumendina ÕISi. Üleslaaditav fail on pealkirjastatud vormis [eesnimi]_[perekonnanimi]_[kuu]_[aasta].
   
 • kui dokumendid on digiallkirjastatud, siis peavad need olema allkirjastatud konteineris. Konteiner on pealkirjastatud vormis [eesnimi]_[perekonnanimi]_[kuu]_[aasta].
  • Täpsem info ja tarkvara digiallkirja andmiseks siin ja siin

Dokumentide esitamiseks tuleb atesteerimisaruanne sisestada õppeinfosüsteemi (vt juhendit siit).

Artiklid ja käsikirjad tuleb edastada eraldi, vastavalt õppekava kontaktisiku saadetud juhistele.

Atesteerimisaruanne tuleb esitada vähemalt kaheksa tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva.

Millal mind atesteeritakse?

 • 1. aasta doktoranti atesteeritakse kaks korda:

1) kui immatrikuleerimisest on möödunud üks õpitud semester,
2) ning kui immatrikuleerimisest on möödunud kaks õpitud semestrit.

 • Alates 2. aastast atesteeritakse doktoranti üks kord õppeaastas, kui on möödunud kaks õpitud semestrit viimasest atesteerimisest.
   
 • Eksterni atesteeritakse siis, kui on möödunud kaks õpitud semestrit.

Atesteerimised toimuvad õppekaval vähemalt kaks korda õppeaastas. Atesteerimiste kuupäevad kinnitatakse 1. novembriks (sügissemestri atesteerimine) ja 1. märtsiks (kevadsemestri atesteerimine). 

 • On vähemalt kolmeliikmeline, sh üks liige on väljastpoolt õppekava või eriala haldavat instituuti / kolledžit (DÕE p. 67).
   
 • Komisjoni liikmetel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (DÕE p. 67).
   
 • Kui komisjoni liige on atesteeritava doktorandi juhendaja või seotud isik korruptsioonivastase seaduse tähenduses, siis taandab ta ennast selle doktorandi atesteerimisotsuse langetamisest (DÕE p. 69).
   
 • Doktorandile määratakse komisjoni liikmete hulgast retsensent, kes kommenteerib tema poolt esitatud materjale (Valdkondlik atesteerimiskord p. 10). Seega vähemalt üks komisjoni liige tutvub doktorandi aruande ja käsikirjade/artiklitega põhjalikumalt ning annab talle suulist tagasisidet. Küsimusi doktoriõppe edenemise kohta esitavad ning nõuandeid ja soovitusi edaspidiseks annavad ka teised komisjoni liikmed.

Atesteerimisel osalevad doktorandid ja nende juhendajad.

 • Kui vastutav juhendaja ei saa osaleda, tuleb tal esitada oma kirjalik hinnang doktorandi edenemisele teadustöös atesteerimiskomisjoni esimehele ja doktorandile hiljemalt atesteerimiskoosoleku alguseks.
   
 • Doktorant võib atesteerimiskoosolekult puududa vaid mõjuvatel põhjustel - selleks tuleb esitada taotlus atesteerimiskomisjonile, kes seejärel otsustab, kas anda doktorandile luba osaleda koosolekul reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava side abil või koosolekul üldse mitte osaleda. (DÕE p. 74, 75)

Atesteerimiskoosoleku ülesehitus võib õppekavati veidi erineda. Komisjoni juht määrab konkreetse komisjoni töökorra.

Koosoleku peamised osad:

 • Doktorant teeb ülevaate oma atesteerimisaruandest, võrdleb seda oma individuaal- ja perioodiplaaniga ning selgitab tehtud muudatusi,
   
 • Doktorandile määratud retsensent kommenteerib doktorandi poolt esitatud materjale,
   
 • Juhendaja annab oma hinnangu doktorandi edenemisele teadustöös või loeb atesteerimiskomisjoni liige vastutava juhendaja kirjalikult esitatud hinnangu ette,
   
 • Doktoranti küsitletakse ning talle antakse komisjoni poolt soovitusi,
   
 • Komisjon arutab doktoriõppekava täitmise eest antavaid ainepunkte kinniste uste taga.

Atesteerimiskomisjoni otsused alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel doktoriõppes õppijate kohta

 • Atesteerimiskomisjon teeb ühe järgmistest otsustest ja põhjendab seda:
  • atesteerida doktoriõppes õppija positiivselt;
  • määrata töötulemuste parandamiseks kuni kolmekuuline täiendav tähtaeg, mida on doktorandil õigus saada ühel korral õpingute jooksul ning mis ei pikenda nominaalset õppeaega. Doktorant on kohustatud teatama täiendava tähtajaga nõustumisest seitsme päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest;
  • atesteerida doktoriõppes õppija negatiivselt;
  • jätta doktoriõppes õppija atesteerimata, kui ta ei ole esitanud atesteerimiskomisjonile tähtpäevaks dokumente või puudub atesteerimiskoosolekult komisjoni loata.

Atesteerimiskomisjoni otsused enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavade alusel doktoriõppes õppijate kohta

 • Komisjon hindab doktoriõppes õppija teadustööd ainepunktides
 • Atesteerimiskomisjon teeb ühe järgmistest otsustest:
  • atesteerida doktorant positiivselt, kui ta on täitnud vähemalt osakoormusega õppe nõuded või on esitanud doktoritöö kaitsmiseks;
  • atesteerida doktorant esimese semestri järel positiivselt, kui ta on täitnud vähemalt 50% esimese semestri perioodiplaanist;
  • atesteerida doktorant negatiivselt, kui ta ei ole täitnud osakoormusega õppe nõudeid või kui tema õppe- ja teadustöö maht atesteerimisperioodil vastab vähem kui 50%-le perioodiplaanist;
  • jätta doktoriõppes õppija atesteerimata, kui ta ei ole esitanud atesteerimiskomisjonile tähtpäevaks dokumente või puudub atesteerimiskoosolekult komisjoni loata;
  • atesteerida ekstern positiivselt, kui ta on täitnud perioodiplaani vähemalt 50% ulatuses või esitanud doktoritöö kaitsmiseks;
  • atesteerida ekstern negatiivselt, kui ta pole täitnud vähemalt 50% perioodiplaanist.

Teadustööd arvestatakse  humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppes õppijate atesteerimise korra alusel. 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppes õppijate atesteerimise kord

 

 

Veebikursus "Etnogeneesi arheoloogia"

Huvilistel on võimalik osaleda vabakuulajana veebikursusel „Etnogeneesi arheoloogia“

Linda Tender koos kursusekaaslaste ja TÜ rektori Toomas Asseriga

Linda Tender: võõrkeelne õpe andis mulle juurde keele, milles mõelda

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused