Mõtteloo professuur

Mõttelugu ehk mõtteajalugu (inglise keeles intellectual history) on valdkond, mis uurib filosoofilisi, ühiskondlikke, teaduslikke ja teisi ideid nende ajaloolises kontekstis. Mõtteloo professuur asutati 2018. aastal ning eraldiseisev mõtteloo õppetool 2021. aastal Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi filosoofia osakonna juurde. Professuuri peaeesmärgiks on Eesti mõtteloolise pärandi uurimine osana Euroopa ja maailma mõtteloost. Professuur pakub kõigile humanitaarvaldkonna bakalaureuseõppe üliõpilastele võimalust õppida mõttelugu süvendatult kõrvaleriala "Euroopa ja Eesti mõttelugu" raames.

Mõtteloo õppetooli liikmete uurimisteemadeks on varauusaja ja uusaja filosoofia ajalugu, ühiskondliku, õigusliku ja religioosse mõtte ajalugu nii Eestis kui maailmas laiemalt. Õppetooli liikmed osalevad mitmetes rahvusvahelistes uurimisprojektides ja -võrgustikes nagu "Natural Law 1626-1850" ja varauusaja Läänemereruumi dissertatsioonide digitaliseerimise ja uurimise projekt

Pärtel Piirimäe (foto: A.Tennus)
Alates 2018. aastast on mõtteloo professor on Pärtel Piirimäe. Tema uurimissuunad hõlmavad Euroopa ja Eesti mõttelugu, varauusaja ühiskondliku ja moraalse mõtte ning rahvusvahelise õiguse ja loomuõiguse ajalugu, riikluse ajalugu, historiograafia ajalugu, regionaalsete identiteetide ajalugu.

Mõtteloo professuur kujundati ümber Eesti filosoofia ajaloo professuurist eesmärgiga viia Eesti ja eriti eestikeelse teadusliku ja filosoofilise mõtlemise ajaloo kompleksne interdistsiplinaarne uurimine kõrgele akadeemilisele, seejuures ka rahvusvaheliselt aktsepteeritavale tasemele.

Professuuri ettevalmistamiseks käivitati 2012. aasta kevadsemestril kontseptsiooni väljatöötamise eesmärgil üleülikooliline interdistsiplinaarne Eesti mõtteloo metodoloogiline seminar, kus esinesid paljud nimekad õppejõud: Peeter Tulviste, Pärtel Piirimäe, Toivo Maimets, Kalevi Kull, Ülo Matjus, Urmas Sutrop, Eva Piirimäe, Liina Lukas, Lauri Mälksoo ja teised. Eesti mõtteloo professuuri rahalisel toetusel korraldati 2012. aasta jaanuaris teaduskultuuride seminar ja detsembris J. v. Uexkülli seminar autoriköite „Omailmad” ilmumise puhul sarjas „Eesti mõttelugu”. Kevadel 2013 osaleti rahvusvahelise konverentsi „Kierkegaardi pärand tänapäevase mõttearenduse kontekstis” korraldamisel. 

2015 ilmus rahvusvahelise autorkonnaga „Studia Philosophica Estonica” erinumber Eesti filosoofia ajaloost (toim R. Jakapi ja E. Parhomenko) ning 2016 artiklikogumik "Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis" (TÜ kirjastus; koostaja Ülo Matjus, toimetaja Jaanus Sooväli). 

Eesti filosoofia ajaloo professor Ülo Matjus emeriteerus 2016. aasta sügisel. Tema järel jätkas mõtteloo uurimisgrupi juhtimist filosoofia ajaloo õppetooli juhataja vanemteadur Roomet Jakapi. 2018. aastal valiti mõtteloo professoriks Pärtel Piirimäe.

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

Härghein

Tule Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivalile, mis toimub 5.–15. juunini