Autor:
Johan Paul Hion

Mikrokraadid humanitaarteadustes

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond pakub 2022/23 õppeaasta sügissemestril kaheksat põnevat ja uuenduslikku mikrokraadiprogrammi.

Mikrokraadiprogrammide maht on 12–24 EAP-d. Programmides on arvestatud täiskasvanud õppijale sobiva õppemahu ja -tempoga, nii et need on üldjuhul läbitavad ühe või kahe semestri jooksul. Mikrokraadiprogrammis osalejad õpivad koos üliõpilastega, õppetöö toimub töötavale inimesele sobivalt sessioon- või veebiõppena. Õppimine on tasuline. Mikrokraadiprogrammid on koostatud nii, et selle läbinul oleks edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Programmi läbinu saab Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Loe mikrokraadide kohta lähemalt siit

 

Muuseumid ja tulevikupärand

Mikrokraadiprogramm on suunatud eelkõige mäluasutuste ja kultuurivaldkonna töötajatele, kes saavad arendada professionaalseid oskuseid muuseumispetsiifilistes valdkondades (kogud, andmebaasid, näitused, haridus). Kokkuvõttes annab mikrokraad teoreetilised ja praktilised vahendid analüüsimaks muuseumide vajadusi ning hindamaks kriitiliselt 21. sajandi muuseumitöö väljakutseid.  Õppija saab ülevaate kaasaegseid mäluasutusi puudutavatest teooriatest ja meetoditest.

Keeletoimetamine

Õppima on oodatud praegused ja tulevased keeletoimetajad, tõlkijad ja kõik teised, kes puutuvad ühel või teisel viisil kokku tekstidega. Oskus korrektselt väljenduda on kui visiitkaart, mis tuleb peale tõlkimise-toimetamise kasuks ka turunduses ja kommunikatsioonis, õigus-, haldus-, majandus- ja muude valdkondade tekstide koostamisel.

Tänapäeva kultuurikorraldaja "Tänapäeva kultuurikorraldaja" mikrokraadiprogramm annab kaasaegse ja põhjaliku ülevaate riiklikust kultuuripoliitikast, täiendab teadmisi kolmanda sektori ja mittetulundusühenduste olemusest ja rollist ühiskonnas. Programmi eesmärk on arendada oskust koguda erarahastamise kaudu kultuurile vahendeid, koostada turundusplaani ning korraldada keskkonnahoidlikke kultuurisündmusi.
Baltisaksa kultuuripärand Mikrokraadi "Baltisaksa kultuuripärand" eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuripärandit kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist, kuid (hästi)unustatud osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ja mõtestamisel. Baltisaksa kultuuri otsene ja kaudne, silmaga nähtav ja kultuurigeeni ladestunud mõju meile ulatub välja tänasesse päeva. Programm sobib eri valdkondades ja elualadel tegutsevatele kultuurihuvilistele, kellel on soovi ja vajadust laiendada ja süvendada oma teadmisi baltisaksa kultuuri kui Eesti kultuuri orgaanilise osa eri aspektide kohta.

Islam täna: kultuurist konfliktideni

Mikrokraad “Islam täna: kultuurist konfliktideni“ annab ülevaate religioonist, mis on mõjutanud erinevaid rahvaid Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja Kesk-Aasias. Programmi läbimine aitab mõista religiooni tähtsust ja tähendust moslemite igapäevaelu puudutavates küsimustes ning loob teisalt aluse ka islamiühiskondades edukaks hakkamasaamiseks. Samuti mõista, ennetada ja lahendada võimalike usust tulenevaid tüliküsimusi.

Usundid kultuuri- ja mõtteloos

Mikrokraad "Usundid kultuuri- ja mõtteloos“ annab süsteemse ülevaate erinevatest religioonidest ja nende avaldumisest inimese ja ühiskonna elus. Õpingud annavad laiapõhjalised teadmised enam levinud religioonide ajaloost, kesksetest õpetustest ja tavadest. Loengute käigus õpitakse mõistma ka piibli mõju õhtumaise kultuuri ja ühiskonna arengule. Mikrokraadi läbinu tunneb religiooni rolli Euroopa ja Eesti kultuuriloos ning seostab neid teadmisi laiema ajaloolise konteksti ja selle arenguga.
Loovettevõtja Loovettevõtja mikrokraadiprogrammi läbimine annab suurepärased teadmised ja kogemused, kuidas ühest heast ideest saab ärimudel, ärimudelist äriplaan ning äriplaanist reaalselt tegutsev ettevõte. Lisaks individuaalsetele oskustele ja teadmistele saavad osalejad hindamatu meeskonnatöö kogemuse.
Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse Mikrokraadiprogrammi eesmärk on koolitada eksperte, kes suudavad lahendada eetikaküsimusi oma igapäevatöös ning oskavad ka teisi sel teemal toetada ja juhendada. Kraadi läbimine on väärtuslik spetsialistidele ja juhtidele, kes juba tegelevad või soovivad tegeleda teadus- ja akadeemilise eetika õpetamise, uurimise ja administreerimisega.

 

#õppimine

Koolitusvõimalused ja üritused

Doktorandil tuleb oma õpingute käigus omandada oskusi, mis on vajalikud ja toetavad teadustöö valmimist ning professionaalset arengut.
#õppimine

Artiklite keeletoimetamise toetus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond toetab doktoritööga seotud artiklite keeletoimetamist.
#õppimine

Atesteerimise kuupäevad

Atesteerimised toimuvad kaks korda aastas: sügissemestri lõpus ja kevadsemestri lõpus.