Sisseastumine doktoriõppesse

Siit lehelt leiad info humanitaarteaduste doktoriõppe programmi sisseastumise kohta. Erialati võivad sisseastumistingimused- ja nõudmised olla erinevad. Lisaks tingimustele kajastame siin lehel ka parajasti kandideerimiseks avatud konkursse.

Humanitaarteaduste doktoriõppe programm koondab 22 eriala, mida koordineerivad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituudid: ajaloo ja arheoloogia instituut, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, filosoofia ja semiootika instituut, kultuuriteaduste instituut, usuteaduskond ning maailma keelte ja kultuuride kolledž.

Ülevaate doktoriõppesse kandideerimise etappidest ja vajalikest dokumentidest leiad keskselt sisseastumise lehelt.

< Tagasi doktoriõpingute lehele
 

Kandideerimine humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppesse 2023/2024. õppeaastal 

 • 15. aprill: detailsem info vastuvõtu kohta avaldatakse veebis
 • 1.–15. mai: avalduste esitamise aeg kandidaatidele, kes on magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud välisriigis
 • 1.–15. juuni: avalduste esitamise aeg kandidaatidele, kes on magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud Eestis
 • 15. juuli: viimased vastuvõtuotsused
 • 4. september: õppeaasta algus

 

Doktoriõppe konkursid

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas toimub põhivastuvõtt 1. - 15. juunil.

Alates 2022/2023. õppeaastast on doktorant üldjuhul nii üliõpilane kui nooremteadur, pärast vastuvõtuotsust sõlmitakse temaga tööleping. Erandlikel juhtudel toimub konkurss õppekohtadele ilma nooremteaduri töölepinguta. Õppekoha tingimused on täpsustatud konkursiinfos. Loe lähemalt doktorandi staatuse ja rahastuse kohta.

Kandideerimiseks välja kuulutatud konkursid

Enne humanitaarteaduste doktoriõppe programmile kandideerimist on tungivalt soovitatav leida potentsiaalne juhendaja. Juhendaja leidmiseks pöördu kontaktisiku poole või külasta vastava struktuuriüksuse kodulehte. 

Ajalugu, arheoloogia, kunstiajalugu Janet Laidla (janet.laidla@ut.ee) 

Keeleteadus, fennougristika Ann Veismann (ann.veismann@ut.ee) 

Eesti kirjandus, võrdlev kirjandusteadus, teatriteadus, folkloristika, etnoloogia Kristin Kuutma (kristin.kuutma@ut.ee) 

Inglise keel ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus, hispaania keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, skandinavistika, klassikaline filoloogia, vene keel ja kirjandus, tõlketeadus Raili Marling (raili.marling@ut.ee) 

Religiooniuuringud ja teoloogia https://ut.ee/et/usuteaduskond 

Programmi vastuvõtutingimused ja hindamiskriteeriumid


Üldised tingimused:

 • doktoritöö kavand
 • intervjuu

Doktoritöö kavandi ja intervjuu maksimaalne võimalik punktisumma on 100 punkti, millest kumbki vastuvõtutingimus annab kuni 50 punkti. Intervjuule lubatakse kandidaadid, kelle doktoritöö kavandit hinnati vähemalt 70 protsendiga võimalikust punktide hulgast (ehk 35 punktiga). Vastuvõtutingimusi ei täida üliõpilaskandidaat, kelle kummagi vastuvõtutingimuse hindamise tulemus on vähem kui 70 protsenti võimalikust punktide hulgast (ehk alla 35 punkti).
 

Erialaspetsiifilised vastuvõtutingimused:

Nõuded doktoritöö kavandi sisule ja vormile ning hindamiskrieteeriumid võivad erialati erineda. Siit leiad kõikide programmi erialade tingimused ning ka kontakti, kelle poole pöörduda küsimustega.

Doktoritöö kavandi (3-5 lk) struktuuri elementideks on:

 1. doktoritöö teema: uuringu eesmärk ja ülevaade - millist ülesannet või konkreetset probleemi kavatsetakse tööga  lahendada;
 2. doktorandi poolt soovitud juhendaja nimi;
 3. teoreetiline kontekst: lühike kokkuvõte probleemi olemusest ja kõige olulisematest sellealastest uuringutest;
 4. uurimismeetodid: uurimismetoodika või -võtted, mida kavatsetakse rakendada probleemi lahendamiseks ja milliseid vahendeid töö tegemine nõuab;
 5. hüpoteesid: ootused tulemuste suhtes; nende uudsus ja olulisus;
 6. doktoritöö kavandatav vorm;
 7. allikad;
 8. doktoriõppe planeeritav ajakava: teadus- ja õppetöö läbiviimine, välisõpingud, koostöö- ja teadusprojektid, jms erialaga seotud tegevused ülikoolis sees ja väljaspool.

Kavandi hindamisel arvestatakse teema aktuaalsust ning CV-d kasutatakse kandidaadi eelduste hindamiseks.

Doktoritöö kavandi ja selle teostatavuse hindamise kriteeriumid:

 • töö teema uudsus (originaalsus, tulemuste algupärasus või esmakordsus);
 • autori oskus leida ja sõnastada uurimisprobleem (selge uurimiseesmärk ning hüpoteesid, mida autor töö kirjutamisel aluseks võtab);
 • uurimismeetodite adekvaatsus;
 • orienteerumine allikates;
 • valitud teema teostatavus ja seotus kandidaadi senise uurimistööga;
 • planeeritud ajakava teostatavus ja läbimõeldus.

Kandidaadi curriculum vitae alusel arvestatakse:

 • kandidaadi varasemat töökogemust ning hariduslikku tausta;
 • kandidaadi professionaalset arengut;
 • kandidaadi motiveeritust.

Intervjuul hinnatakse:

 • oskust seostada kavandit oma senise teadusliku tegevusega ja seost akadeemilise karjääriga (sh hinnatakse ilmunud publikatsioonide hulka ja kvaliteeti);
 • oskust esile tuua plaanitava doktoritöö idee, probleemistik ja töö põhietapid;
 • kandidaadi valmisolekut doktoriõppe edukaks ja tähtaegseks läbimiseks.

Eriala esindaja: Janet Laidla, janet.laidla@ut.ee.

Instituudi kodulehele

Doktoritöö kavand (kuni 3 lk) peab sisaldama:

 1. teema valiku põhjendust ja uurimiseesmärki;
 2. töö põhiprobleeme ja soovitavalt näitlikku struktuuri;
 3. lühiülevaadet samas valdkonnas teostatud olulisematest uurimustest;
 4. uurimismetoodika tutvustust;
 5. kirjandusallikate näitlikku loetelu;
 6. töö teostamise kalenderplaani.

Kavandit hinnatakse lähtudes selle teaduslikust kvaliteedist, mh hinnatakse kuivõrd ja kas:

 • teema on kooskõlas eesti ja soome-ugri keeleteaduse uurimistöö põhisuundadega ja on juhendaja poolt heaks kiidetud;
 • sisaldab probleemiasetuse uudsuse põhjendust;
 • annab ülevaate peamistest allikatest ja kirjandusest;
 • näitab teema põhiprobleemistiku tundmist;
 • näitab võimalikke teid probleemi lahenduseni jõudmiseks.

Intervjuu:

Doktoritöö kavandi kaitsmine viiakse läbi vestluse vormis. Kandidaat tutvustab doktoritöö kavandit ja vastab vastuvõtukomisjoni liikmete küsimustele. Kavandi kaitsmise hinnangu kujunemisel võetakse arvesse:

 • oskust seostada kavandit oma senise teadusliku tegevusega ja seost akadeemilise karjääriga (sh hinnatakse ilmunud publikatsioonide hulka ja kvaliteeti);
 • oskust esile tuua plaanitava doktoritöö idee, probleemistik ja töö põhietapid;
 • kandideerija motiveeritust doktoriõppe edukaks ja tähtaegseks läbimiseks.

Doktoritöö kavandi teostatavuse hindamisel võetakse arvesse:

 • kavandi seost suuremate teaduslike projektidega;
 • doktoritööks vajaliku taristu jm ressursside olemasolu;
 • kandidaadi senise uurimistöö ja kavandatava doktoritöö suhet;
 • kandidaadi üldist erialast pädevust ja senist teaduslikku tegevust tuginedes CV-s kirjeldatud varasemale töökogemusele ja professionaalsele arengule.

Eriala esindaja: Ann Veismann, ann.veismann@ut.ee.

Instituudi lehele

Doktoritöö kavand (3–5 lehekülge + viited)

 1. Esitage uurimisküsimus või –küsimuste grupp, millele Te doktoritöös vastate.
 2. Avage uurimisküsimus(t)e konteksti: kirjeldage debati hetkeseisu teemakohases kirjanduses ja selgitage selle põhjal, miks on tähtis antud küsimus(t)ega tegeleda – näidake, et oma doktoritööga Te annate väärtusliku panuse vastavasse arutellu.
 3. Selgitage, kuidas Te oma uurimisküsimus(t)e vastusteni jõuate. Kui Teil on ideid, millised need vastused on, siis selgitage, kuidas neid vastuseid kaitsta.
 4. Esitage töökava: selgitage, mil viisil paigutub Teie uurimisküsimus(t)ega töötamise strateegia Tartu Ülikooli doktoriõppe ajakavva: kuidas Te järgite doktoriõppe iga etapi nõudeid ja tähtaegu. Teie kava peab olema usutav. Oma kava esitamisel peate Te näitama, et Te tõepoolest mõistate, mida on vaja teha selleks, et täita doktoriõppe nõuded ettenähtud ajaks.

Doktoritöö kavandit hinnatakse järgnevate kriteeriumite alusel:

 • kandidaadi võime mõista ja adekvaatselt sõnastada uurimisküsimust või –küsimusi;
 • kas uurimisküsimus(t)ele vastamine annab olulise panuse vastavateemalisse kirjandusse;
 • kandidaadi teadmised teemakohasest filosoofilisest kirjandusest;
 • kas kandidaadi strateegia uurimisküsimus(t)ele vastamisel on selge ja veenev;
 • kas kandidaadi töökavast on näha, et ta saab aru Tartu Ülikooli doktoriõppe nõuetest sellisel määral, mis on vajalik õppe õigeaegseks läbimiseks;
 • kas doktoritöö kavand annab aluse arvata, et kandidaat on suuteline mitte üksnes rahuldavaks, vaid kõrgetasemeliseks teadustööks, kujundades nii kandidaadi enda kui ka Tartu Ülikooli filosoofia osakonna head mainet;
 • töö teostatavus, arvestades Tartu Ülikooli filosoofia osakonna sisulise juhendamise võimalusi.

Kirjatöö näidis

Kandidaadi CV peab sisaldama teadustööde loetelu. Filosoofia eriala doktoriõppesse kandideerides on tungivalt soovituslik, et kandidaat lisaks oma CV-le kirjatöö näidise, millega arvestatakse kavandi hindamisel. Kirjatöö näidise pikkus peaks vastama tüüpilise filosoofiaajakirja artikli pikkusele selles valdkonnas, milles kandidaat soovib oma doktoritööd kirjutada (kuid kindlasti mitte pikem kui 50 lehekülge).

Kirjatöö näidise puhul arvestatakse järgmisi kriteeriume:

 • kaitstava väite selge esitus;
 • väidet tõestava argumentatsiooni selgus;
 • argumentatsiooni paikapidavus, põhjendatus ja veenvus;
 • kui hästi on kirjatöö näidis struktureeritud;
 • kas kirjatöö näidis näitab kursisolekut teemakohases kirjanduses;
 • kas kirjatöö on avaldatud või avaldamisel kõrgetasemelises ajakirjas;
 • seos väljapakutud doktoritööga: kandidaat, kelle kirjatöö näidis näitab, et ta on pädev valdkonnas, millesse tema doktoritöö panustab, saab kõrgema punktisumma kui kandidaat, kelle kirjatöö näidis seda ei näita.

Intervjuud hinnatakse järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • mil määral sobivad kandidaadi huvid, eelnev haridus ja/või töökogemus doktoriõppe eesmärkide ja õpiväljunditega;
 • analüüsi-, argumentatsiooni- ja eneseväljendusoskused;
 • mil määral on näha, et kandidaadist saab aktiivne Tartu Ülikooli filosoofia osakonna intellektuaalse kogukonna liige;
 • mil määral tundub kandidaat olema võimeline Tartu Ülikooli filosoofia doktoriõppekavas etteantud ajakavast kinni pidama ja vastama selle eriala kõrgetele standarditele;
 • valmisolek järjepidevaks õppimiseks ja professionaalseks arenguks.

Eriala esindaja: Alexander Stewart Davies, alexander.stewart.davies@ut.ee.

Filosoofia osakonna kodulehele

Doktoritöö kavandis kirjeldatakse:

 1. doktoritöö teema;
 2. kokkuvõtte probleemi olemusest ja kõige olulisematest sellealastest uuringutest;
 3. töö eesmärgid – millist ülesannet või konkreetset probleemi kavatsetakse tööga lahendada;
 4. oskus leida ja sõnastada uurimisprobleem (selge uurimiseesmärk ning hüpoteesid);
 5. uurimismetoodika, mida kavatsetakse rakendada probleemi lahendamiseks; uurimismeetodite adekvaatsus;
 6. töö teema uudsus (originaalsus; oodatavate tulemuste algupärasus);
 7. ootused tulemuste suhtes – nende uudsus ja olulisus;
 8. valmisolek teemaga tegelemiseks, materjalitundmine;
 9. eelneva teadustööga erialase tööga seotus;
 10. allikates orienteerumise oskus;
 11. eelkokkulepped juhendamise kohta;
 12. võimelisus õpinguajal Eestis viibida.

Intervjuus selgitatakse:

 • motivatsioon erialale astumiseks;
 • suulise eneseväljenduse oskus;
 • projekti suuline põhjendus lühikokkuvõttena oma kavandist.

Eriala esindaja: Alexander Stewart Davies, alexander.stewart.davies@ut.ee.

Semiootika osakonna kodulehele

Doktoritöö kavandi (5000-9000 tähemärki) struktuuri elementideks on:

 1. Doktoritöö teema: uuringu eesmärk ja ülevaade - millist ülesannet või konkreetset probleemi kavatsetakse tööga  lahendada.
 2. Teoreetiline kontekst: lühike kokkuvõte probleemi olemusest ja kõige olulisematest sellealastest uuringutest.
 3. Uurimismeetodid: uurimismetoodika või -võtteid, mida kavatsetakse rakendada probleemi lahendamiseks ja milliseid vahendeid töö tegemine nõuab.
 4. Hüpoteesid: ootused tulemuste suhtes; nende uudsus ja olulisus.
 5. Doktoritöö kavandatav vorm.
 6. Allikad.

Doktoritöö kavandi teostatavuse hindamisel võetakse arvesse:

 • kandidaadi senise uurimistöö ja kavandatava doktoritöö suhet;
 • kandidaadi üldist erialast pädevust ja senist teaduslikku tegevust tuginedes CV-s kirjeldatud varasemale töökogemusele ja professionaalsele arengule;
 • eelkokkuleppe olemasolu TÜ-poolse juhendajaga.

Intervjuu toimub suulise vestlusena eriala aktuaalsetest probleemidest lähtuvalt doktoritöö kavandist.

Kandidaadi hindamisel võetakse arvesse:

 • erialaseid teadmisi;
 • probleemipüstituse ja tööhüpoteeside selgust, sügavust ja haaret;
 • eeldusi erialaseks teaduslikuks tööks;
 • suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • kandidaadi motiveeritust, valmisolekut doktoriõppe edukaks ja tähtaegseks läbimiseks.

Eriala esindaja: Kristin Kuutma, kristin.kuutma@ut.ee.

Instituudi kodulehele

Doktoritöö kavand (3-5 lk) sõnastab selge uurimisküsimuse, põhjendab selle relevantsust ja päevakajalisust uurimisvaldkonnas, tutvustab plaanitavat andmestikku (sh selle kogumise põhimõtteid) ja peamisi sekundaarallikaid ning uurimisküsimuse lahendamiseks valitud metoodikat.

Nõuded doktoritöö kavandile:

 1. teema on kooskõlas erialaga seotud uurimisrühmade prioriteetidega;
 2. sisaldab selgesti sõnastatud uurimisküsimust;
 3. sisaldab probleemiasetuse uudsuse põhjendust;
 4. näitab uurimisvaldkonna põhiprobleemistiku tundmist ning oskust oma tööd selles positsioneerida;
 5. tutvustab kasutatavat metoodikat;
 6. annab ülevaate peamistest allikatest ja kirjandusest;
 7. näitab võimalikke teid probleemi lahenduseni jõudmiseks.

Kavand viitab varasemale uurimistöö kogemusele (magistritöö, teaduslikud ettekanded, publikatsioonid) ning võimalikele eelkokkulepetele juhendamise kohta.

Doktoritöö kavandit hinnatakse kolmest põhikriteeriumist lähtudes:

 • oskus püstitada uurimisvaldkonnas relevantseid uurimisprobleeme
 • teoreetiline ja metodoloogiline asjatundlikkus
 • teostatavus.

Need on olulised ka intervjuu hindamisel, kus tulevad lisaks sellele arvesse ka kandidaadi motiveeritus ja senine õppimis‐ ja töökogemus.

Intervjuu koosneb kandidaadi esinemisest 10-minutilise ettekandega komisjoni ees ning diskussioonist eriala aktuaalsetel probleemidel lähtuvalt doktoritöö kavandist.

Intervjuu aluseks on on avaldusega koos esitatud CV, mis näitab kandidaadi hariduslikku tausta ja ettevalmistust iseseisvaks teadustööks. Intervjuul hinnatakse ka kandidaadi motivatsiooni eriala õppida ja selgitatakse välja tema ootused doktoriõppele.

Punktide jaotus hindamisel:

Doktoritöö kavand max 50 p:

 • relevantsus uurimisvaldkonnale ja seos erialaga seotud uurimisrühmade prioriteetidega max 20 p;
 • teoreetiline ja metodoloogiline asjatundlikkus max 20 p;
 • teostatavus max 10 p.

Sisseastumisintervjuu max 50 p:

 • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud erialal max 15 p;
 • erialane töö‐ ja õppimiskogemus (CV alusel) max 15 p;
 • oskus tutvustada oma uurimismaterjali ning selgitada töö teoreetilisi ja metodoloogilisi aluseid max 20 p.

Eriala esindaja: Raili Marling, raili.marling@ut.ee.

Kolledži kodulehele

Doktoritöö kavandis peab olema ära toodud doktoritöö teema eesti ja inglise keeles ning originaalkeeles, kui originaalkeel on muu kui eesti või inglise keel, koos valdkondliku klassifikaatori Common European Research Classification Scheme alusel teemale määratud eriala(de)ga (kuni kolm eriala).

Doktoritöö kavand peaks sisaldama järgmist infot:

 1. teema;
 2. teema valiku põhjendamine, teema piiritlemine teadusvaldkonnas ja uurimiseesmärk;
 3. lühiülevaade probleemi senisest uuritusest;
 4. uurimismetoodika tutvustamine;
 5. töö esialgse ülesehituse tutvustamine;
 6. vajadusel tööhüpoteeside tutvustamine;
 7. võimalike allikate loetelu;
 8. Töö kirjutamise ajakava.

Kavandi soovitatav pikkus on kuni 5 lk (12 500 tähemärki koos tühikutega), varustatud nime, allkirja ja kuupäevaga.

Doktoritöö kavandi ja selle teostatavuse hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:

 • töö teema uudsus;
 • autori oskus leida ja sõnastada uurimisprobleemi ja –eesmärki;
 • uurimismeetodite adekvaatsus;
 • orienteerumine allikates;
 • valitud teema teostatavus ja seotus kandidaadi senise uurimistööga.

Kandidaadi curriculum vitae alusel arvestatakse:

 • kandidaadi varasemat töökogemust ning hariduslikku tausta;
 • kandidaadi motiveeritust.

Intervjuu usuteaduskonna vastuvõtukomisjoniga kestab 15 minutit. Kandidaadil on 5 minutit aega oma motiivide ja varem esitatud kavandi tutvustamiseks. Ülejäänud 10 minuti vältel esitatakse kandidaadile tema motivatsiooni ja töö kavandi kohta küsimusi. Intervjuu võib toimuda kandidaadi valikul kas eesti või inglise keeles. 

Intervjuul hinnatakse:

 • oskust seostada kavandit oma senise teadusliku tegevuse ja akadeemilise karjääriga;
 • kandidaadi valmisolekut doktoriõppe edukaks ja tähtaegseks läbimiseks.

Eriala esindaja: Urmas Nõmmik, urmas.nommik@ut.ee

Teaduskonna lehele

Humanitaarteaduste doktoriõppe programm

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“
Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid