Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna töötajaid tunnustatakse TÜ aumärkidega

23. veebruaril kell 12.00 toimub Tartu Ülikooli aulas Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsertaktus, kus antakse üle ka tänavused Tartu Ülikooli aumärgid.

Kokku jagatakse välja TÜ aumärgid 35 töötajale ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on aumärgi saajaid kuus:

Liina Lukas, maailmakirjanduse dotsent
Liina Lukas on väsimatu õppejõud ja uurija, tänu kellele viidi filosoofiateaduskonnas ellu suuremahuline magistriõppekavade reform ja loodi magistrikoolid. L. Lukase juhtimisel toimus tema prodekaani ametiajal kaks edukat õppekavagruppide akrediteerimist ning juurutati erinevaid õppekvaliteedi meetmeid. Esile tõstmist väärib ka tema teadustöö kõrge tase, mille tunnistuseks on AABSi (Association for the Advancement of Baltic Studies) omistatud  Vilis Vītolsi preemia (Vilis Vītols Award), mida antakse parima ajakirjas Journal of Baltic Studies ilmunud artikli eest. Viimase viie aasta jooksul on tema ülesandeks olnud ka eesti kultuuri jaoks väga olulise kirjakultuuri projekti vedamine ja interdistsiplinaarse koostöö korraldamine võrdleva kirjandusteaduse alal.

Bruno Mölder, teoreetilise filosoofia vanemteadur
Bruno Mölder on oma valdkonnas maailma tippu jõudnud teadlane, kes on samal ajal pühendunud eesti filosoofia ja selle oskuskeele arendamisele ja õpetamisele. Lisaks oma põhitööle tegutses B. Mölder üle kahe aasta filosoofiateaduskonna teadusprodekaanina.  Üliõpilaste tagasiside tema õpetamisele on stabiilselt väga hea. Tõlgete ning populaarteaduslike kirjutiste kaudu on B. Möldril olnud läbi aastate oluline roll ka filosoofia laiemale publikule lähemale toomises ning emakeelse filosoofilise sõnavara loomises. Peatselt lõppeva  valimisperioodi jooksul on tema juhendamisel kaitstud kaks doktoriväitekirja, lähiajal on valmimas ka kolmas. Alates 2016. aasta algusest juhatab ta teoreetilise filosoofia õppetooli, alates käesoleva aasta veebruarist filosoofia osakonda. Samuti juhib B. Mölder ka rahvusteaduste evalveerimise ettevalmistamist.

Riho Altnurme, kirikuloo professor, HV teadusprodekaan
Riho Altnurme oli usuteaduskonna dekaan aastatel 2003-2015. Selle aja jooksul on usuteaduskond arenenud laiahaardeliseks teoloogia ja religiooniuuringute keskuseks. Professor Altnurme on aktiivne kiriku lähiajaloo uurija, kelle teadusteema ümber on koondunud noor doktorikraadiga kirikuloolaste uurimisgrupp.

Külli Habicht, eesti keele dotsent, eesti vana kirjakeele vanemteadur
Külli Habicht on töötanud Tartu Ülikoolis alates 1987. aastast. K. Habicht torkab silma kõrge tasemega nii oma õppejõu- kui uurijatöös, mille vahel ta oma koormust võrdselt jagab. Ta on avaldanud üle 60 teaduspublikatsiooni, mida iseloomustab analüüsi sügavus, teoreetiline asjatundlikkus ning eesti kirjakeele ajalooliste variantide hea tundmine. Väga tõhus on olnud K. Habichti töö vana kirjakeele uurimisrühma juhina ning ka kõigi tasemete üliõpilastööde juhendajana. Ta on mitmekülgne, nii üliõpilaste kui kolleegide seas hinnatud õppejõud. Tema kursuste tagasisides kerkib esile suure pühendumus ja innustav esitus ning nii on ta ka väga hinnatud juhendaja.

Mall Noormets, lavalise liikumise lektor
Mall Noormets on oma pikaajalise pühendunud õppe- ja arendustegevuslike saavutustega tõstnud oluliselt nii etenduskunstide osakonna kui kogu Viljandi kultuuriakadeemia mainet.
M. Noormets on nii sisuliselt kui ka korralduslikult juhtinud tantsukunsti õppekava, töötades õppetooli juhatajana, õppekava hoidjana ja programmijuhina aastatel 1996 – 2006, mille jooksul on pidevalt täiendanud ja parendanud tantsukunsti õppekava lähtudes muutuvast tööturust, haridusmaastikust, kultuurifoonist ja kõrgharidusstandarditest kaasates parimaid oma eriala professionaale. Ta töötab õppejõuna nii tantsukunsti kui teatrikunsti õppekava üliõpilastega kaasates oma töödesse ka visuaaltehnoloogia üliõpilasi ning annab seega suure panuse etenduskunstide osakonna toimimisse nn teatri minimudelina. M. Noormets on olnud liikumisjuht draama- ja muusikalavastustele, mis koos pedagoogitööga tõi kaasa Eesti Kultuurkapitali Näitekunsti Sihtkapitali H.Tohvelmani nimelise aastapreemia 2002.a. 6. aprillil 2016 tähistab Mall Noormets oma esimest juubelit.

Ene Leius, HVAJ õppekorralduse spetsialist
Ene Leius töötab Tartu Ülikoolis alates 15.09.1971. Tänavu täitub tal 45 aastat teenistust erinevates ülesannetes mitmete ajaloo kateedrite ja õppetoolide juures. Ajaloo ja arheoloogia instituudi õppekorralduse spetsialistina on Ene Leius hoolitsenud sujuva asjaajamise eest, pälvides nii õppejõudude kui ka üliõpilaste kõigekülgse lugupidamise ja tänu. Ta on alati olnud kohusetundlik ja pühendunud töötaja, kes suudab süveneda iga üksiku üliõpilase muresse ja leida sellele kiiresti kohase lahenduse. Ene Leius on andnud väga suure isikliku panuse, kujundamaks häid koostöösuhteid tudengite ja instituudi vahel.

Kontakt:
Helena Teemets
HV dekanaadi sekretär
helena.teemets@ut.ee
737 5341