Humanitaarteaduste doktoriõppe programm

< Tagasi doktoriõpingute lehele

Alates 2022/2023. õppeaastast on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas üks doktoriõppe programm, mis koondab 22 eriala:

 •     inglise keel ja kirjandus
 •     prantsuse keel ja kirjandus
 •     hispaania keel ja kirjandus
 •     saksa keel ja kirjandus
 •     vene keel ja kirjandus
 •     skandinavistika
 •     klassikaline filoloogia
 •     tõlketeadus
 •     eesti kirjandus
 •     võrdlev kirjandusteadus
 •     teatriteadus
 •     folkloristika
 •     etnoloogia
 •     ajalugu
 •     arheoloogia
 •     kunstiajalugu
 •     filosoofia
 •     semiootika ja kultuuriteooria
 •     keeleteadus
 •     fennougristika
 •     religiooniuuringud
 •     teoloogia

Doktoriõppesse sisseastumise kohta loe lähemalt siit

Doktoriõpingute peakomponent on doktoritöö ja muu teadustegevus. Doktorandil on koostöös juhendaja(te)ga võimalik teha individuaalplaani koostamisel eesmärgipäraseid valikuid teadustööd toetavate tegevuste ja kursuste osas.

Humanitaarteaduste doktoriõppe programm koosneb kahest moodulist:

Atesteerimiskomisjon hindab doktorandi edasijõudmist individuaalplaani, õpiväljundite ning programmi kohustuslike tegevuste läbimise põhjal. Lisaks võivad erialad sätestada doktorandile lisakohustusi või anda tegevuste osas soovitusi.

Programmi eesmärgid ja õpiväljundid

Õpiväljundid kirjeldavad oskusi ja teadmisi, mis doktorant peaks programmi lõpetades olema omandanud. Doktorandil tuleb doktoriõppe jooksul omandada iseseisva teadus-, arendus- ja loometööks vajalikud oskused.

Doktorikraadi saamiseks peab doktorant programmi täies mahus lõpetama ning kaitsma doktoritöö. Soovituslik on doktorantuuri jooksul õppida või töötada välisülikoolis või -teadusasutuses.

Doktoriõppe programmi edukal läbimisel doktorant:  

 1. On oma uurimisvaldkonnas teadmiste ja oskuste poolest tipptasemel, avaldab originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadusväljaannetes.
 2. Seostab ja arendab oma uurimisvaldkonna meetodeid, mõistab valdkondadevahelisi meetodeid ning üldistab teadmisi valdkondade üleselt.  
 3. Analüüsib, sünteesib ja hindab teadmusmahukaid ja uusi ideid, sõnastab uurimisküsimusi ning arendab teooriaid.
 4. On suulises ja kirjalikus suhtlemises selge, loogiline ja sihtrühmale arusaadav nii oma õppekeeles kui ka erialal olulises võõrkeeles.
 5. On oma tegevuses eetiline, lähtub heast teadustavast ja muudest ülikooli headest tavadest, andmehalduse headest tavadest, intellektuaalse omandi õigustest ja andmekaitse nõuetest.  
 6. Algatab, kavandab, rakendab ja hindab kriitiliselt uurimis- ja arendustöid, oskab anda ja saada edasiviivat tagasisidet.
 7. On oma tegevuses iseseisev, loov ja uuenduslik, teeb strateegilisi otsuseid.
 8. Juhib protsesse ja inimesi, teeb meeskonnatööd, on koostööd tehes avatud, paindlik ja algatusvõimeline.
 9. Rakendab eneserefleksiooni omandatud pädevuste ja enesetäiendamise vajaduse süsteemsel analüüsil.  
 10. Annab oma teadmisi edasi õpetamise, juhendamise või muul teel nii hariduse ja teaduse kontekstis kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil.  


Teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL) moodul

Mooduli eesmärk on täiendada ja süvendada erialaseid ja valdkondlikke teadmisi ja oskusi. Doktorant omandab teadustöö pädevuse ja ülekantavad pädevused praktilise kogemuse, ürituste ja muu tegevuse käigus.  

Moodul maht on 5460 tundi (vastab 210 EAPle).

Mooduli edukal läbimisel doktorant:   

 1. Sõnastab, seostab ja arendab erialaspetsiifilisi ideid, identifitseerib ja sõnastab uurimisküsimusi.  
 2. Seostab ja arendab mitmesuguseid teadusliku analüüsi meetodeid, kasutab oma teadustöös interdistsiplinaarse uurimistöö võimalusi.    
 3. Esitab ja selgitab oma uurimistööd ja selle tulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult erialaspetsiifilisele ja erialavälisele auditooriumile, seda vähemalt ühes võõrkeeles lisaks õppekeelele.   
 4. Lähtub oma tegevuses headest tavadest ja regulatsioonidest, sh heast teadustavast ja muudest ülikooli headest tavadest, intellektuaalse omandi õigustest, andmekaitse ja andmehalduse nõuetest.  
 5. Algatab, kavandab ja hindab kriitiliselt uurimis- ja arendustöid, annab neile argumenteeritult tagasisidet.  
 6. Juhib protsesse ja inimesi, teeb meeskonnatööd.  
 7. Annab oma teadmisi edasi õpetamise, juhendamise või muul teel.  

 

Doktorant peab: 

 1. Koostama Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskirja nõuetele vastava doktoritöö, järgides valdkonna atesteerimiskorda.  
 2. Pidama suulise ettekande vähemalt ühel kõrgetasemelisel rahvusvahelisel erialaüritusel, osalema uurimistööga seotud rahvusvahelistel aruteludel. 
 3. Osalema aktiivselt valitud eriala doktoriseminaridel kogu õppeaja jooksul.  
 4. Osalema aktiivselt valdkonna või instituudi teadus- ja arendustöös, sh panustama tegevuste läbiviimisesse ning osalema doktoriõppe keskuse üritustel.  
 5. Oma teadmisi edasi andma õppetöö, üliõpilastöö juhendamise või eriala populariseerimise kaudu.  
 6. Analüüsima oma edasijõudmist ja professionaalset arengut koostöös juhendajaga (juhendamispäevik) ning andma oma teadustöö ja muu akadeemilise tegevuse edenemise kohta aru määratud atesteerimisel.  

 


Õppetegevuse moodul

Mooduli eesmärk on täiendada ja süvendada erialaseid ja valdkondlikke teadmisi ja oskusi. Doktorant omandab teadustöö pädevuse ja ülekantavad pädevused õppeainete, ürituste ja muu tegevuse käigus.

Mooduli maht on 780 tundi (vastab 30 EAPle).

Mooduli edukal läbimisel doktorant:   

 1. Demonstreerib süvendatud teadmisi oma erialal ja uurimisvaldkonnas, hindab kriitiliselt ja üldistab erialaspetsiifilisi ideid.   
 2. Analüüsib oma eriala interdistsiplinaarseid seoseid lähedaste erialadega.
 3. Identifitseerib ja hindab kriitiliselt mitmesuguseid teadusliku analüüsi meetodeid.  
 4. Arendab rahvusvahelise akadeemilise publitseerimise oskust ja analüüsib oma akadeemilise kirjutamise oskust.   
 5. Analüüsib ja arendab oma esinemisoskust, kohaldab nii suulise kui ka kirjaliku akadeemilise diskussiooniga seotud tavasid ning tagasiside andmise põhimõtteid ja meetodeid.   
 6. Analüüsib ja põhjendab teaduseetilisi, intellektuaalomandit, andmekaitset ja andmehaldust puudutavaid valikuid.  
 7. Analüüsib ja seostab meeskonnatöö ja juhtimise (nii organisatoorse kui ka enesejuhtimise) erinevaid meetodeid.  

 

 

Ülekantavate oskuste alamoodul

Doktorant peab:

 • Läbima esimesel aastal õppeaine "Sissejuhatus doktoriõpingutesse humanitaarteadustes" (3 EAP). 
 • Läbima esimesel aastal teaduseetika koolituse või õppeaine.
 • Ülejäänud tundide mahus valib doktorant koos juhendaja(te)ga kursused, kohalikud või rahvusvahelised üritused, koolitused vms, mis toetavad tema professionaalset arengut.

 

Erialaste teadmiste alamoodul

Doktorant valib koos juhendaja(te)ga kursused, kohalikud või rahvusvahelised üritused, koolitused vms, mis toetavad tema doktoritöö valmimist. (15 EAP)

 

 

Erialade esindajad

Janet Laidla
Ajalugu, arheoloogia, kunstiajalugu
Janet Laidla
Ajalugu, arheoloogia, kunstiajalugu
Ann Veismann
Keeleteadus, fennougristika
Ann Veismann
Keeleteadus, fennougristika
Alexander Stewart Davies
Filosoofia, semiootika ja kultuuriteooria
Alexander Stewart Davies
Filosoofia, semiootika ja kultuuriteooria
Kristin Kuutma
Eesti kirjandus, võrdlev kirjandusteadus, teatriteadus, folkloristika, etnoloogia
Kristin Kuutma
Eesti kirjandus, võrdlev kirjandusteadus, teatriteadus, folkloristika, etnoloogia
Raili Marling
Inglise keel ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus, hispaania keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, vene keel ja kirjandus, skandinavistika, klassikaline filoloogia, tõlketeadus
Raili Marling
Inglise keel ja kirjandus, prantsuse keel ja kirjandus, hispaania keel ja kirjandus, saksa keel ja kirjandus, vene keel ja kirjandus, skandinavistika, klassikaline filoloogia, tõlketeadus
Urmas Nõmmik
Religiooniuuringud, teoloogia
Urmas Nõmmik
Religiooniuuringud, teoloogia