Autor:
Andrea Piacquadio

Eesti doktorikooli mobiilsustoetus humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantidele

Eesti doktorikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna haru toetab doktorandi teadustööga seotud lühiajalist rahvusvahelist õpirännet. Ennekõike toetatakse osalemist rahvusvahelisel erialasel konverentsil välismaal suulise või posterettekandega. Lisaks võetakse vastu taotlusi ka muus erialases tegevuses osalemiseks (õppe- ja teadustööga seotud seminarid, kursused, raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, välitöödel osalemine vmt). 

Lühiajaline lähetus kestab kuni 30 kalendripäeva (sh lähetuse sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg). Doktorandil on võimalik saada doktorikooli mobiilsustoetust üks kord aastas. Ühe toetuse maksimaalne summa saab olla kuni 2000 eurot. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise.

2024. aasta taotlusvoorude tähtajad on 31.05.2024, 31.08.2024 ja 31.10.2024

Toetust saab taotleda TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant ja doktorant-nooremteadur, kelle juhendaja ei ole teadusgrandi hoidja ja doktorant ei ole teadusgrandi täitja, mis võimaldab finantseerida osalemist erialasel konverentsil või muud erialast tegevust. Eelistatakse kandidaate, kellel muud toetuse saamise võimalused puuduvad.  

Toetust saab taotleda humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant ja doktorant-nooremteadur, kelle doktoriõpingud ei ole peatatud.  

Taotlusele kvalifitseeruvad lähetused:

 • osalemine konverentsil suulise ettekandega;
 • osalemine konverentsil posterettekandega;
 • teadustöö uurimiskeskuses, arhiivis, raamatukogus; välitöödel osalemine;
 • uurimisteemaga otseselt seotud koolitustel ja kraadiõppuritele suunatud üritustel (nt suve- ja talvekoolid) osalemine. 

Osavõtutasu

 • hüvitatakse kuludokumentide alusel; 
 • doktorikool ei hüvita osavõtutasu arvestuses eraldi välja toodud konverentsi sotsiaalsete ürituste, lõuna/õhtusöökide, liikmemaksude ja ekskursioonide (v.a kui tegemist on teadustöö teemaga seotud ekskursiooniga) tasusid.

Sõidukulud, majutuskulud, päevaraha

 • hüvitatakse ühikuhindade alusel.

Doktorikooli poolt toetatav õpiränne võib kesta 1 päev enne ja 1 päev pärast üritust.

Kui doktorant soovib doktorikooli toetust mõne teise mobiilsustoetusega kombineerida, siis tuleb eelnevalt veenduda, et viimase tingimused seda võimaldavad.  

 

Doktorantide rahvusvahelise õpirände kulude katmisel rakendatakse ühikuhindu, mis on kasutusel riiklikus mobiilsusstipendiumi programmis “Kristjan Jaagu programm”.

Sõidukulude osa kaetakse sõidutoetusega, kuhu on arvestatud kõik edasi-tagasi reisiga seonduvad kulud, nt kohalik transport, reisikindlustus jmt. Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit

Toetus edasi-tagasi reisi kohtaDistants linnast linna
180 eurot100–499 km
275 eurot500–1999 km
360 eurot 2000–2999 km
530 eurot3000–3999 km
820 eurot4000–7999 km
1100 eurot8000 või enam km

 

Majutuskulu osa kaetakse majutustoetusega, mida makstakse välismaal toimuva ürituse ajal ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast ürituse toimumist. 

Toetus ühe öö kohtaÕpirände kestus
80 eurot2–6 päeva
60 eurot7–14 päeva
35 eurot15–30 päeva

 

Elamiskulude osa kaetakse päevarahaga.

Päevaraha makstakse 32 eurot välislähetuse päeva kohta. Päevi loetakse ürituse ametliku toimumise aja järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda reisimiseks üks päev enne ja üks päev pärast ürituse toimumist

Toetuse maksimaalne suurus on 2000 eurot ühe lühiajalise õpirände kohta. Kui ühikuhindade põhjal tehtav arvestus ületab nimetatud summat, makstakse välja maksimumsumma, ülejäänud kulu tuleb tasuda teiselt allikalt või omavahenditest.

Doktorikooli ei saa hüvitada panga ülekandetasud ja käibemaksu. Mitteabikõlblike kulude katmiseks soovitame pöörduda juhendaja või struktuuriüksuse juhi poole.

Toetuse taotlemiseks tuleb:

 • täita taotlusvorm akadeemilise mobiilsuse keskkonnas (sisselogimine UT kasutajatunnusega), mis sisaldab ka motivatsioonikirja;
 • lisada kinnitus ettekande vastuvõtmise kohta, kui mobiilsuse eesmärk on osalemine konverentsil ettekandega;    
 • lisada vastuvõtva asutuse kinnitus, kui mobiilsuse eesmärk on kursusel, seminaril või muus tegevuses osalemine (nt registreerimiskinnitus, kutsekiri vmt);
 • lisada osavõtutasu hüvitamise taotlemisel kinnitus osavõtutasu suuruse kohta. 

NB TÜ töötaja! Avaldus on ühtlasi digilähetus. Palun vormistage lähetus läbi akadeemilise mobiilsuse keskkonna! Lähetuse prognoositavad kulud tuleb näidata digivoos vormistatud lähetuskorraldusel, pannes need kirja märkuste lahtrisse. Lähetuskulude finantsallika käsutaja on Riho Altnurme, finantsallikas NHVHV24187.

Taotlusi hindab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe nõukogu. 

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • taotleja on TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant;
 • taotleja ei ole sel kalendriaastal doktorikoolist mobiilsustoetust saanud;
 • taotlus on koostatud korrektselt;
 • reisi eesmärk on selge, sihtkoht ja tööülesanded sobivad. Reisi seos doktoritöö sisuliste vajaduste ning valmimisega tugev;
 • taotluse kestus ja eelarve on läbi mõeldud ja mõistlik;
 • juhendaja on taotluse kinnitanud;
 • doktorandi juhendaja ei ole teadusgrandi hoidja ja doktorant ei ole grandis täitja. 

Kulude hüvitamiseks tuleb:

 • doktoriõppe keskuse peaspetsialistile (lii.lang@ut.ee) esitada allkirjastatud tegevusaruanne doktorikooli vormil;
 • nooremteaduril tuleb vormistada lähetusaruanne;
 • ilma ülikooli töölepinguta doktorandil tuleb vormistada kuluaruanne;
 • lähetusaruandele või kuluaruandele tuleb lisada osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid (arve, maksekinnitus);
 • lähetusaruandele või kuluaruandele tuleb lisada ürituse programm ning korraldaja ametlik kinnituskiri, kus on ürituse toimumise aeg kuupäevaliselt välja toodud. 

Lähetuskorraldusse või kuluaruandesse tuleb lisada lause: „Lähetus/õpiränne on kooskõlas Tartu Ülikooli projekti “Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) ning projekti eesmärkide ja tegevuskavaga.“

Kui doktorant osaleb üritusel ettekande või posterettekandega, siis tuleb neis täita teavitusnõudeid. Teavitusnõuete rikkumise korral ei ole mobiilsuskulud doktorikoolist abikõlblikud. Ettekande avaslaidile või postrile tuleb paigutada logo: vt kasutamise juhend, logode failid (EST, ENG). 

Projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) kaasrahastab Euroopa Liit.

Lii Lang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist
Jakobi 2–119
+372 737 5346
Lii Lang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist
Jakobi 2–119
+372 737 5346
Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

Härghein

Tule Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivalile, mis toimub 5.–15. juunini