Autor:
Andrea Piacquadio

Mobiilsustoetus humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantidele

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus pakub doktorantidele toetusi lühiajaliseks mobiilsuseks. Ennekõike toetatakse osalemist rahvusvahelisel erialasel konverentsil välismaal suulise või posterettekandega. Lisaks võetakse vastu taotlusi ka osalemiseks rahvusvahelisel konverentsil Eestis või muus erialases tegevuses osalemiseks (õppe- ja teadustööga seotud seminarid, kursused, raamatukogus töötamine, teadustööga seotud labori kasutamine, välitöödel osalemine vmt). 

Lühiajaline mobiilsus kestab kuni 15 kalendripäeva (sh lähetuse sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg). Reis võib kesta 1 päev enne ja 1 päev pärast üritust. Pikema reisiperioodi vajadust tuleb põhjendada.  

Taotlusele kvalifitseeruvad lähetused:

 • osalemine konverentsil (poster)ettekandega
 • teadustöö uurimiskeskuses, arhiivis, raamatukogus; välitöödel osalemine; 
 • uurimisteemaga otseselt seotud koolitustel ja kraadiõppuritele suunatud üritustel (nt suve- ja talvekoolid) osalemine; 
 • muud doktoritööga otseselt seotud lähetused.  

Toetust saab taotleda Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant või ekstern, kelle juhendaja ei ole teadusgrandi hoidja, mis võimaldab finantseerida osalemist erialasel konverentsil või muud erialast tegevust. 

Hüvitatakse:  

 • sõidukulusid: lennuk, buss, rong jne; 
 • kindlustus- ja viisakulusid; 
 • majutuskulusid; 
 • osavõtutasu; 
 • päevaraha (TÜ töölepingulisele töötajale). 

Doktoriõppe keskus saab maksta päevaraha vaid neile doktorantidele, kes on Tartu Ülikooli töölepingulised töötajad. 

 

Toetuse taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm akadeemilise mobiilsuse keskkonnas (sisselogimine UT kasutajatunnusega).  

Mobiilsustoetus ei pruugi katta kõiki kulutusi ning eeldab vajadusel struktuuriüksuse poolt lähetuse kaasfinantseerimist. Kokkulepe kaasfinantseerimiseks tuleb sõlmida oma üksuses enne taotluse esitamist. Taotluse peab lisaks doktorandile ja tema juhendajale kinnitama ka struktuuriüksuse esindaja. 

Kui konverentsil esinetakse ettekandega, tuleb taotluse juurde lisada kinnitus ettekande vastu võtmise kohta. 

NB! TÜ töötaja! Avaldus on ühtlasi digilähetus, palun vormistage lähetus läbi akadeemilise mobiilsuse keskkonna! Lähetuse prognoositavad kulud tuleb näidata digivoos vormistatud lähetuskorraldusel, pannes need kirja märkuste lahtrisse. Lähetuskulude finantsallika käsutaja on Riho Altnurme, finantsallikas PHVHVARENG15.

Doktorandile antakse toetust maksimaalselt üks kord. 

Toetuse maksimaalne suurus on kuni 1500 eurot ühe reisi kohta.  

Mobiilsustoetus toimib kulupõhiselt: 

1) toetuse saaja poolt makstud kulud hüvitatakse taotleja lähetusaruande/ kuluaruande alusel;   

ja/või  

2) toetus makstakse välja teenuse arve alusel (adresseeritud Tartu Ülikoolile). Sellisel juhul tuleb teenused tellida Tartu Ülikooli riigihanke kaudu. Loe täpsemalt siseveebist

Peale taotlusele positiivse vastuse saamist, tuleb kolme nädala jooksul esitada programmi koordinaatorile prognoositavaid kulusid tõendavad dokumendid (hotellibroneering, lennupiletite arve vms.). 

Taotlusi hindab humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe nõukogu. 

Taotluse esitamise tähtaeg: 03.03.2023, 31.03.2023, 30.04.2023 ja 31.05.2023. Toetust peab taotlema enne reisi ning arvestada tuleb, et otsuse tegemine võtab aega kuni üks kuu. 

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:  

 • taotleja on TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant, doktorant-nooremteadur või ekstern; 
 • taotlus on koostatud korrektselt, nõutud kinnitused on olemas; 
 • lähetuse eesmärk on selge, sihtkoht ja tööülesanded sobivad, seos doktoritöö sisuliste vajaduste ning valmimisega tugev;  
 • taotluse eelarve on läbi mõeldud ja mõistlik; 
 • kas üritusel on oma noorte teadlase toetamise meede (reisigrant), mis võimaldaks kulude katmist; 
 • taotluste rohkuse korral võetakse arvesse doktorandi varasemaid kandideerimisi mobiilsustoetusele (nt DoRa vm.) ning asjaolu kas üritusel on oma noorteadlase toetamise meede (reisigrant) ja kas seda on eelnevalt taotletud. 

Peale reisi tuleb esitada viie tööpäeva jooksul toetuse kasutamist tõendavad dokumendid: 

 • kuludokumendid; 
 • lõplik programm/ajakava (kui ei ole esitatud koos taotlusega). 

NB! TÜ töötaja! Kõik reisiga seotud dokumendid tuleb lisada lähetuste töövoogu lähetusaruande juurde.

Lii Lang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist 0,8 k
Jakobi 2–119
+372 737 5346
Lii Lang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist 0,8 k
Jakobi 2–119
+372 737 5346

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“
Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid